Gå til hovedindhold

Livet på Morsø Afklaringscenter

Rehabilitering foregår i et tværfagligt samarbejde for at støtte borgeren i at opnå samme grad af funktionsevne i videst mulig omfang eller rehabiliteres til et meningsfyldt liv med nedsat funktionsevne.

Indhold

  Borgeren medinddrages i at udarbejde mål for det midlertidige ophold, og det tværfaglige personale tilrettelægger et sammenhængende borgerforløb.

  Der lægges vægt på, at du deltager aktivt i hverdagslivet på centeret. Det betyder, at du selvstændig eller med støtte fra personalet udfører dagliglivets gøremål for at blive mest mulig selvhjulpen igen og opleve størst mulig livskvalitet. Du vil ved indflytning blive tildelt en kontaktsygeplejerske og to ressourcepersoner fra plejen. Hvis du er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan, vil du blive tilknyttet en trænende fysioterapeut eller ergoterapeut.

  Har du begrænsede muligheder for at være aktiv deltagende på grund af sygdom eller aldersbetingede svigt ydes pleje og omsorg. Hvis livssituationen er markant ændret gives vejledning og støtte til at søge anden boligform. Ved alvorlig sygdom ydes lindrende pleje og omsorg ved livets slutning.

  Når dine pårørende er på besøg – forventes det, at de aktivt deltager i hverdagslivet på centret, at de sørger for sig selv og gerne hjælper dig tilrette med dine daglige gøremål. Vi vil gerne opfordre pårørende til at bruge besøgstiden på, at I sammen kommer ud og nyder den friske luft og naturen, da det har stor betydning for velværet. Pårørende har mulighed for at købe kaffe i spisestuen.

  Vi henstiller til at pårørende respekterer:

  • Stille tid i perioden kl. 12-14
  • Nattero i perioden kl. 22-08

  Vi har fokus på rehabilitering, hvor der leves et aktivt hverdagsliv. Det betyder, at du deltager i hverdagens gøremål og socialt samvær. Personalet tilrettelægger derfor aktiviteter i dagligdagen sammen med jer borgerne ud fra jeres individuelle behov og ønsker. Det kan foregå i fællesarealer, på egen stue eller udenfor.

  Hver onsdag kommer MOA (Mobilt Omsorgs og Aktivitetsteam) og tilbyder forskellige aktiviteter. 

  Der tilbydes deltagelse i aktiviteter på Ansgarshjemmet, hvor der afholdes gudstjenester, syng sammen, stolegymnastik m.v. Aktivitetsprogram kan fås ved henvendelse til personalet.

  Den specifikke træning vurderes og udføres af en fysioterapeut og ergoterapeut tilknyttet Morsø Afklaringscenter. Omfanget af træningen er afhængig af dit behov og tilrettelægges ud fra en terapeutisk vurdering.

  Træningen indgår som en del at den samlede rehabilitering, hverdagstræning og handleplan for opholdet. Det foregår både i genoptræningslokalet, men også som en del af hverdagens gøremål, hvor bygningens faciliteter inddrages. Vores overbevisning er, at mennesket trives bedst, når det bruger sine ressourcer konstruktivt. Du skal være motiveret og deltage aktivt i træningen.

  Visitationen i Morsø kommune visiterer til midlertidig kortvarig døgnpleje eller aflastning. Visitationens træffetid er hverdage fra kl. 8-15 på 9970 7000.

  Opholdet koster 125 kr. pr. døgn inklusiv fuld forplejning (2016 takst). Borgeren skal selv finansiere transporten til og fra Morsø Afklaringscenter.
  Der er vaskemaskine til rådighed på hver stue, som kan benyttes ved tilkøb af vaskemiddel for 5 kr. per vask.

  Om
  Boliger
  Personale